Gwefan1 Gwefan2 Pel Droed Gwefan Gwefan4 Gwefan3

CroesoEin Hysgol

Lleolir Ysgol Gynradd Pontyberem yng Nghwm Gwendraeth a rhwng trefi Llanelli a Chaerfyrddin. Agorwyd yr ysgol bresennol ym Mhontyberem ym mis Medi 1984 pan gaewyd yr ysgol Fabanod yn Heol Llannon a'r ysgol Iau ar sgwar y pentref. Cyn iddi gael ei sefydlu yn ysgol Gynradd yn 1984, ysgol Uwchradd Fodern ydoedd. Ers y dyddiadau cynnar mae'r ysgol wedi sefydlu ei hunan a thyfu i fod yn sefydliad teilwng sydd â rhan allweddol yn y gymdeithas.

Mae Pontyberem yn ysgol Categori A sydd â thua 250 o blant. Cynigwn feysydd chwarae enfawr, caeau rygbi a phel-droed, cyrtiau tenis/pel-rwyd ac adnoddau hael yn ein dosbarthiadau er mwyn cefnogi addysg gyflawn i bob unigolyn yma ym Mhontyberem.

 


Nodau Ein Hysgol

  • Mae'r ysgol mewn bodolaeth i helpu'r plant i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd yn angenrheidiol i ddod yn aelodau cyfrifol o gymdeithas newidiol, o fewn awyrgylch hapus, diogel a sefydlog, sydd yn hybu cynnydd drwy raddau plentyndod.
  • Ein bwriad yw rhoi addysg gyflawn i'r plentyn gan ofalu am ei holl anghenion.
  • Darparu gweithgareddau addysgol sy'n bwrpasol a gwerthfawr, ac a fydd yn dwyn pleser i'r plentyn ac yn magu hyder ynddo.
  • Sicrhau bod y plentyn yn gwybod sut i ymddwyn gyda gofal, cwrteisi, moesgarwch a pharch tuag at eiddo a thuag at ei gyd-ddisgyblion.
  • Gofalu bod y plentyn yn datblygu i fod yn hapus, siriol, a brwdfrydig, yn falch o'i ysgol a'i gymdeithas ac yn awyddus i lwyddo.

 Parent Pay

 Cypad