RHEOLAU’R YSGOL

Mae’r prifathro a’r athrawon yn gwneud eu gorau i greu ysgol hapus a chyfeillgar i’r disgyblion.

Disgwylir felly i’r plant ddangos ymddygiad cyfrifol yn yr ysgol a dangos parch at :-

 1. aelodau’r staff
 2. eu cyd-ddisgyblion
 3. adeiladau ac offer.

Gosodir rheolau er mwyn diogelwch y plant. Trwy ddilyn y rheolau gellir arbed damweiniau a digwyddiadau amhleserus.

 

Rheolau

 • Gwrando ar staff yr ysgol
 • Cadw dwylo, traed a phopeth arall i’ch hun
 • Gadael llonydd i eiddo eraill
 • Dweud y gwir
 • Bod yn garedig a chwrtais i bawb

Er mwyn hwyluso bywyd ysgol ceir ganllawiau syml sy’n cefnogi’r rheolau.

 

Canllawiau

Cerdded tu fewn yr adeilad.

 • Gadael eiddo costus adref e.e. teganau drud, modrwyon.
 • Cadw’r ysgol yn lân a dodi sbwriel yn y lle priodol.
 • Parchu’r tir a chaeau o gwmpas yr ysgol.
 • Dod ag offer addas i’r ysgol.

 

Disgwylir felly i’r plant ddangos ymddygiad cyfrifol yn yr ysgol a dangos parch at aelodau’r staff, cyd-ddisgyblion ac adeiladau ac offer.

 

Breintiau

Canmoliaeth lafar.

 • Sticer canmoliaeth am ymddygiad da.
 • Seren ar gyfer bwrdd ymddygiad dosbarth.
 • Sticer ‘Llongyfarchiadau’ gan y prifathro.

Os bydd plentyn yn diystyru’r rheolau neu yn camymddwyn, bydd yna ganlyniadau.

 

Canlyniadau

 

 • Rhybudd llafar.
 • Colli 2 funud o amser chwarae.
 • Colli 5 munud o amser chwarae.
 • Prifathro.
 • Prifathro yn cysylltu gyda’r cartref.

 

Bydd problemau disgyblaeth ddifrifol neu gyson yn dod ger bron y prifathro ac mewn rhai amgylchiadau gofynnir i’r rhieni ddod i’r ysgol.

Mae hawl gan yr ysgol i eithrio plentyn am gyfnod hir neu fyr am weithgareddau sy’n beryglus i eraill neu am fod yn amharchus tuag at fywyd ysgol.  Yn yr achos yma rhoddir gwybodaeth i Gadeirydd y Llywodraethwyr ac i’r Awdurdod Addysg.

Mae gan y rhieni hawl i apelio.

 

CLUSTDLYSAU

 • Penderfynodd Llywodraethwyr yr ysgol y dylai plant wisgo un pâr o glustdlysau yn unig.
 • Ni ddylid gwisgo clustdlysau cylch ond yn hytrach “stud fach”.
 • Ni chaniateir mwy nag un clustdlws ym mhob clust.
 • Daethpwyd i’r penderfyniad yma er mwyn diogelwch eich plant. Ni chaniateir clustdlysau mewn gwersi ymarfer corff a chwaraeon.

 

BEICIAU

Cyfrifoldeb y rhieni yw penderfynu a yw’r plentyn yn dod â beic i’r ysgol. Heb arolygiaeth oedolyn gall rhai plant fod mewn perygl ar y brif heol. Pwysleisiwn nad yw’r ysgol yn gyfrifol am ddiogelwch plant y tu allan i gatiau’r ysgol.

Bydd plant Blwyddyn 6 yn derbyn hyfforddiant ac yn ennill tystysgrif “Diogelwch ar y Beic” gan Adran Priffyrdd y Sir.