Derbyn Plant Newydd

Derbynnir plant ar ddechrau’r tymor pan fyddant yn cyrraedd eu pen-blwydd yn bedair oed. Rhoddir cyfle i blant newydd ymweld â’r ysgol am ddau fore ar ddiwedd y tymor cyn iddo/iddi ddechrau yn swyddogol.

Cysylltir â’r Cylch Meithrin ym Mhontyberem i drosglwyddo gwybodaeth am yr ymweliadau yma. Gofynnir i rieni newydd gysylltu â’r ysgol mor gynted sy yn bosib am wneud cais am le i’w plentyn.

Mae’n bwysig cofio nad yw cael lle mewn ysgol yn broses awtomatig a bod rhaid ichi fel rhieni neu gofalwyr i wneud cais am le i’r Awdurdod Derbyn erbyn y dyddiad penodol. Er mwyn gwneud cais am le i’ch plentyn ewch i www.carmarthenshire.gov.uk.

Bydd y Cyngor drwy’r Rheolwr Derbyniadau yn cyfarwyddo Cyrff Llywodraethol, a thrwyddynt y Pennaeth, i’w gwneud hi’n eglur i rieni pan fydd plentyn o du allan y dalgylch yn cael mynediad i’r ysgol y gall hynny gael effaith ar y trosglwyddiad i addysg uwchradd. Nid yw’n dilyn fod mynediad i ysgol gynradd yn hawlio mynediad i ysgol uwchradd y dalgylch; cyfeiriad cartref y plentyn sy’n dynodi’r ysgol uwchradd y bydd yn cael mynediad iddi. Mae adborth wrth rieni yn y Broses Apeliadau yn nodi nad yw hyn bob amser yn eglur o’r dechrau.

 

Addysg: Sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth chi

Defnyddir pob gwybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  Rydym felly yn cymryd camau priodol i’w diogelu rhag colled, lladrad neu brosesu heb awdurdod.  Yn dibynnu ar ddiben gwreiddiol ei chasglu a’r defnydd y’i bwriadwyd ar ei gyfer, gellir rhannu gwybodaeth gyda sefydliadau eraill.  Mae’r daflen ‘Addysg: Sut rydym yn Defnyddio’ch Gwybodaeth Chi’ (sydd ar gael o’r ysgol) yn rhoi mwy o fanylion am hyn ac yn darparu manylion cyswllt perthnasol os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch.

SYLWADAU I RIENI I’W DILYN FEL PARATOAD I BLENTYN DDECHRAU’R YSGOL

 1. Siarad gyda’r plentyn i’w baratoi ar gyfer dechrau yn yr ysgol. Dweud wrtho/wrthi beth i’w ddisgwyl. Siarad am ffrindiau newydd, brodyr neu chwiorydd yn yr ysgol - bod yr ysgol yn le hapus a chyffrous. Siarad am liwiau, siapiau a rhifau. Siarad am bethau diddorol y bydd yn ei wneud yn yr ysgol - peintio, chwarae â dŵr, tywod a.y.b.

 2. Gadael y plentyn gyda pherthnasau neu ffrindiau am gyfnodau byr.Ei ddysgu i rannu ei deganau gyda phlant eraill wrth ymuno â Chylch Chwarae/ Ysgol Feithrin neu wrth gael ffrind bach i’r tŷ. Mae’r elfen gymdeithasol hon yn holl bwysig cyn iddo/iddi ddechrau yn yr ysgol.

 3. Rhoi digon o amser iddo/iddi chwarae â phensiliau, creons a phaent powdwr. Gadael iddo/iddi chwarae â dŵr a thywod, a rhoi siswrn diogel iddo/iddi (un arbennig i blant bach) a digon o bapur i dorri a gludo.

 4. Darllen storïau iddo/iddi. Sôn am y llyfr ac yna darllen y stori yn uchel, gyda’r plentyn yn mwynhau a chael pleser o wrando.

  Sgwrsio am y lluniau ac am y stori. Mae’n bwysig edrych ar lyfrau gyda’ch gilydd ac yna siarad amdanynt. Hefyd mae’n bwysig dysgu gofalu am lyfrau.

 5. Canu rhigymau, emynau a chaneuon syml iddo/iddi megis
  • Mi welais Jac y Do
  • Iesu Tirion
  • Gee Geffyl Bach.


 6. Byddai’n gymorth mawr petai’r plentyn yn medru gwneud y canlynol cyn iddo/iddi  ddechrau yn yr ysgol:
  • Defnyddio’r toiled yn iawn
  • Golchi ei ddwylo/dwylo
  • Gwisgo a dadwisgo ei got/chot
  • Chwythu ei drwyn/thrwyn

 

Mae’n bwysig iddo/iddi ddod â hances, neu hances bapur i’r ysgol yn ddyddiol.

Ar ôl i’r plentyn fynychu’r ysgol am chwe wythnos, rhoddir cyfle i rieni gael sgwrs anffurfiol gydag athrawes y dosbarth derbyn.

Yn ystod tymor cyntaf plentyn yn yr ysgol fe’i hasesir drwy ddefnyddio asesiad sylfaenol y sir.