Cyflwynir y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 2.

Rhennir y cwricwlwm yn ddwy ran sef y pynciau craidd a’r pynciau sylfaenol.

Craidd  -  Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth.

Sylfaenol  -  Hanes, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Celf, Technoleg Gwybodaeth, Dylunio a Thechnoleg.

Cymerir Addysg Grefyddol fel testun ychwanegol ar draws yr ysgol gyfan.

Cyflwynir y rhan helaeth o’r cwricwlwm trwy gyfrwng chwech o themâu trawsgwricwlaidd, sydd yn cael eu newid bob tymor. Addysgir rhai agweddau o’r cwricwlwm tu allan i ffiniau thema er mwyn sicrhau gosod seiliau cadarn yn enwedig yn y sgiliau elfennol megis Iaith a Mathemateg.

Yn ogystal ag astudio’r themâu rhoddir sylw dyledus gan bob dosbarth i ddigwyddiadau tymhorol megis:-  Y Cynhaeaf, Nadolig, Gŵyl Ddewi a’r Pasg.