Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn ei thraddodiad cerddorol a’r hyn mae’r plant wedi cyflawni ym myd cerddoriaeth.

Byddant yn cael y cyfle i gyd ganu drwy ddysgu nifer helaeth o ganeuon ac emynau.

Yn ogystal, darparwn brofiadau cerddorol sy’n eu galluogi i ymuno yn, ac i werthfawrogi cerddoriaeth eang.

Mae pob plentyn o flwyddyn 3 i 6 yn derbyn gwersi recorder fel rhan o gwrs addysg yr ysgol. Disgwylir i bob plentyn i brynu ei recorder ei hun.

Ceir ymweliadau wythnosol gan athrawon cerdd peripatetig a chaiff y plant gyfle i ddysgu canu offerynnau pres, gitâr, ffidil a chwythbrennau. Ni chodir tâl am wersi offerynnau cerdd.

Mae côr yr ysgol yn ogystal â’r partïon canu a cherdd dant wedi ymddangos yn eisteddfodau’r Urdd yn ogystal â mewn nifer o gyngherddau lleol ac ar y teledu.

Yn flynyddol mae plant o’r ysgol yn cymryd rhan yn y Proms cerddorol yng Nghaerfyrddin.