IAITH

Cymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith yr ysgol.

Cymraeg yw prif gyfrwng addysg  plant y Cyfnod Sylfaen ac yng nghyfnod allweddol 2 y mae defnydd yn cael ei wneud o’r Gymraeg a’r Saesneg fel cyfryngau addysgu.

Os oes rhiant yn pryderu am yr Iaith Gymraeg gofynnir iddynt gysylltu â’r Pennaeth.

Ein nod yw addysgu’r plant i fod yn ddwyieithog erbyn gadael yr ysgol. Yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol dysgir y sgiliau o ddarllen, siarad a gwrando, ysgrifennu, llawysgrifen a sillafu.

 

Darllen

Rydym yn annog y plant i fynd â’u llyfrau darllen adre bob prynhawn.

Gofynnir i’r rhieni i ddangos diddordeb yn y llyfrau, ac i wrando ar y plant yn darllen yn gyson. Gofynnir hyn er mwyn hyrwyddo ac ymestyn sgiliau darllen y plentyn.

Y mae plant Blwyddyn 2 a’r adran Iau yn cael y cyfle i fynd adre â llyfrau o lyfrgell yr ysgol. Eto gofynnwn i’r rhieni wneud yn siŵr fod y plant yn edrych ar ôl y llyfrau, ac yn eu dychwelyd yn gyson i’r ysgol.