Ein prif nod yw darparu amgylchedd sy’n symbyliad ac yn ddiogel i ddisgyblion lle gallant weithio tuag at aeddfedrwydd cyffredinol a datblygu sgiliau corfforol.

Rydym fel ysgol yn cynnig amrywiaeth o ymarfer corff a chwaraeon i’n disgyblion. Gosodir amser penodol yn wythnosol ar gyfer datblygu sgiliau’n ymwneud â’r corff. Cynhelir y gwersi yn y neuadd, iard yr ysgol neu’r caeau chwarae.

Mae disgwyl i’r plant ddod â dillad ymarfer corff – Siorts a chrys “T” i’r gwersi. Mae’n bwysig cofio bod enw’r plentyn yn glir ar y dillad yma.

Fel ysgol, rydym yn cystadlu’n gyson yn erbyn timau o ysgolion eraill mewn chwaraeon megis rygbi, criced, pêl rwyd, pêl droed, rownderi, rhedeg traws gwlad a nofio.

Os yw plentyn yn cynrychioli’r ysgol byddwn yn darparu’r crys “T” yn lliwiau’r ysgol.

Dros y blynyddoedd rydym wedi cael cryn lwyddiant ym myd chwaraeon, fel mae’r cwpanau a’r tarianau a welir yng nghyntedd yr ysgol yn dangos.

Rydym yn ffodus bod gennym gyfleusterau arbennig yn yr ysgol a’n bod yn gallu eu rhannu gydag ysgolion eraill.

 

Nofio

Yn ystod tymor yr hydref bydd plant Blwyddyn 5 a 6 yn derbyn gwersi nofio yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin, a phlant Blwyddyn 3 a 4 yn derbyn gwersi nofio yn nhymor yr haf.

Yn ogystal bydd cyfle i’r nofwyr da i gymryd rhan yng Ngala Nofio’r Urdd ac yn Nhwrnament Nofio Cwm Gwendraeth.

 

6D35be8c 9Fdd 427B B08b 047745E80ae0