Dylai datblygiad corfforol, brwdfrydedd ac egni plant i symud gael eu hannog yn barhaus drwy eu helpu i ddefnyddio eu cyrff yn effeithiol. Dylid gwneud hynny drwy hybu eu hymwybyddiaeth ofodol, eu cydbwysedd, eu rheolaeth a’u sgiliau cydsymud, a datblygu eu sgiliau echddygol a llawdriniol. Dylent ddatblygu eu sgiliau echddygol bras a manwl, rheolaeth gorfforol, symudedd ac ymwybyddiaeth o le ganddefnyddio offer mawr a bach ar draws yr holl Feysydd Dysgu, a hynny dan do ac yn yr awyr agored. Dylid annog plant i fwynhau gweithgarwch corfforol. Dylai’r broses o ddatblygu ymdeimlad o hunaniaeth fod wedi’i chysylltu’n agos â hunanddelwedd, hunan-barch a hyder plant. Dylid eu cyflwyno i’r cysyniadau sy’n ymwneud ag iechyd, hylendid a diogelwch, a’u cyflwyno i bwysigrwydd deiet, gorffwys, cysgu ac ymarfer corff.