Mae Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol wrth wraidd y Cyfnod Sylfaen, a chaiff sgiliau plant eu datblygu ar draws yr holl Feysydd Dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu drwy brofiadau, a gynhelir dan do ac yn yr awyr agored. Mae plant yn dysgu amdanynt eu hunain a’u perthynas â phlant eraill ac oedolion o fewn eu teulu a’r tu allan iddo. Caiff plant eu hannog i ddatblygu eu hunan-barch, eu credoau personol a’u gwerthoedd moesol. Maent yn datblygu dealltwriaeth o’r ffaith bod gan bobl eraill anghenion, galluoedd, credoau a safbwyntiau gwahanol. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cefnogi hunaniaeth ddiwylliannol pob plentyn, a hynny er mwyn dathlu gwahanol ddiwylliannau a helpu plant i adnabod eu diwylliant eu hunain a diwylliannau eraill a meithrin ymwybyddiaeth gadarnhaol ohonynt. Dylid datblygu agweddau cadarnhaol er mwyn galluogi plant i dyfu’n fwyfwy ymwybodol o’r amrywiaeth o ddiwylliannau ac ieithoedd sy’n bodoli yng Nghymru fel gwlad amlddiwylliannol, a gwerthfawrogi gwerth yr amrywiaeth honno. Dylent ddod yn fwyfwy ymwybodol o’r traddodiadau a’r dathliadau sy’n elfennau pwysig o’r diwylliannau a geir yng Nghymru. Caiff cymhelliant ac ymrwymiad i ddysgu eu hannog wrth i blant ddechrau deall eu potensial a’u galluoedd eu hunain. Caiff plant eu cynorthwyo i dyfu’n feddylwyr ac yn ddysgwyr hyderus, cymwys ac annibynnol. Maent yn datblygu ymwybyddiaeth o’u hamgylchedd ac yn dysgu am yr amrywiaeth o bobl sy’n byw ac yn gweithio yno. Caiff agweddau cadarnhaol eu meithrin tuag at fwynhau eu hamgylchedd a gofalu amdano. Wrth i’w hunaniaeth ddatblygu, mae plant yn dechrau mynegi eu teimladau a dangos empathi ag eraill. Maent yn profi heriau sy’n ymestyn eu gwaith dysgu.