Bydd plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith. Byddant yn datblygu eu sgiliau drwy siarad, defnyddio iaith arwyddion/cyfathrebu a gwrando. Dylid eu hannog i gyfleu eu hanghenion,eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol a gweithgareddau chwarae mewn grwp. Bydd rhai plant yn cyfathrebu drwy ddulliau heblaw siarad. Bydd plant yn cyfeirio at eu bwriadau drwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau drwy amrywiaeth o gyfryngau a thrwy adeiladu ar brofiadau blaenorol. Dylid eu hannog i wrando ar eraill ac ymateb iddynt, ynghyd ag ymateb i’r amrywiaeth o brofiadau bywyd y mae eu cyfoedion yn eu cyfrannu i’r amgylchedd dysgu, ac i ystod o ysgogiadau gan gynnwys deunyddiau clyweledol a meddalwedd rhyngweithiol TGCh. Dylent gael cyfleoedd i ddewis a defnyddio deunyddiau darllen yn ogystal â deall y confensiynau sy’n gysylltiedig â phrint a llyfrau, a dylent gael ystod eang o gyfleoedd i fwynhau gwneud marciau a mwynhau profiadau ysgrifennu. Dylid eu cynorthwyo i ddatblygu ymwybyddiaeth o Gymru fel gwlad sydd â dwy iaith, a dangos agweddau cadarnhaol at y sawl sy’n siarad ieithoedd eraill ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg. Dylai’r sgiliau iaith a ddysgir mewn un iaith gefnogi’r gwaith o ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn iaith arall.