Cynigir amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol i’r plant er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu hamrywiol ddoniau ac i ledaenu eu profiadau yn y gymuned.

Urdd 

Bydd adran yr Urdd yn cwrdd bob Dydd Iau o 3.15 – 4.15 o’r gloch.Croesawir pob plentyn ym mlynyddoedd 3 – 6 i ymaelodi â’r Urdd, ac i ymuno yn y gwahanol weithgareddau. 

Cyflwynir rhaglen o weithgareddau amrywiol yn wythnosol gan yr athrawon. Hefyd cymerir rhan yn amrywiol gystadlaethau’r Urdd e.e. rygbi, pêl droed, pêl rwyd, nofio.

Rydym fel ysgol wedi bod yn llwyddiannus yn y cystadlaethau yma ar sawl achlysur ac wedi mynd ymlaen i gynrychioli Sir Gaerfyrddin yn genedlaethol.

 

Eisteddfod Yr Urdd

Rydym fel ysgol yn teimlo’n falch o’r llwyddiant rydym wedi cael yn Eisteddfodau’r Urdd. Yn flynyddol rydym yn cystadlu mewn nifer o amrywiol gystadlaethau megis parti canu, parti llefaru, côr, dawnsio disgo, cerddorfa, parti cerdd dant, parti recorder. Yn ogystal mae nifer o blant yn cystadlu yn y gwahanol gystadlaethau i unigolion.

 

Llangrannog

Rhoddir cyfle i blant Blwyddyn 6 fynychu Gwersyll yr Urdd, Llangrannog am wythnos ar ddiwedd Tymor y Gwanwyn.

 

Clwb Llyfrau

Gall  plant yr ysgol archebu llyfrau yn dymhorol o’r clwb llyfrau.

Yn flynyddol rhoddir y cyfle i blant y Cyfnod Sylfaen i archebu'r cylchgrawn Wcw.  Pris - £15 am 12 copi.  Dosbarthir y cylchgrawn yn fisol trwy’r ysgol.

Bob tymor dosberthir taflenni yn cynnwys manylion am y llyfrau sydd ar werth i’r plant. Dylid dychwelyd yr archeb a’r arian i’r ysgol.

 

Ymweliadau gan gwmnïau drama

Rydym yn ffodus bod gennym yr adnoddau i wahodd amryw o gwmnïau theatr i’r ysgol e.e. Arad Goch.

Yn ystod yr ymweliadau yma mae’r plant yn cael y cyfle i weld actorion proffesiynol  wrth eu gwaith o flaen a thu ôl i’r llwyfan.

Byddwn hefyd yn cefnogi perfformiadau lleol eraill e.e. y pantomeim a gynhelir yn neuadd y pentref.

 

CYNGHERDDAU A GWASANAETHAU

Dethlir achlysuron arbennig yn rheolaidd drwy gynnal cyngherddau, sioeau a boreau coffi yn yr ysgol, neu wasanaethau arbennig naill ai yng nghapeli Caersalem neu Soar, neu yn Eglwys Sant Ioan.

Yn y cyngherddau a’r gwasanaethau ceisiwn roi cyfle i’r plant i feithrin eu doniau diwylliannol. Hefyd, bydd rhai o’r plant yn ymweld â chymdeithasau lleol a chartrefi’r henoed.

 

HELPU ACHOSION TEILWNG

Bob blwyddyn byddwn yn annog y plant i helpu eraill drwy gasglu at wahanol achosion teilwng megis: Plant Mewn Angen, Cymorth Cristnogol, Alzheimers

 

CRONFA’R YSGOL

Gosodir unrhyw arian a dderbynnir e.e. elw o gyngherddau’r ysgol neu rodd gan ffrindiau yng nghronfa’r ysgol.

 

CAFFI IACH 

Fel rhan o Fenter Busnes mae plant hŷn yr ysgol yn rhedeg Caffi Iach bob egwyl fore. Gwerthir amrywiaeth o ffrwythau yn y caffi.

Y plant hefyd sy’n penderfynu sut i wario’r elw. Yn barod maent wedi prynu tegan mawr i’r dosbarth derbyn a rhoi arian tuag at elusen.

Trwy’r weithred yma, mae’r plant yn cael y cyfle i redeg busnes, sicrhau bod eu cyd disgyblion yn bwyta’n iach, a hefyd rhoi cymorth trwy’r elw i blant eraill.

 

CLWB HWYL

Cynhelir Clwb Hwyl, sef clwb gofal, ar ôl oriau ysgol bob noswaith o’r wythnos o 3.15 o’r gloch hyd 5.15 o’r gloch.

Yn y Clwb mae croeso i’r plant i aros yn ddiogel ar ôl oriau ysgol a chael gofal, y cyfle i gyd-chwarae, ac ehangu eu sgiliau hyd nes y cesglir hwynt.

Mae yna groeso i unrhyw blentyn o’r ysgol i ymuno a chael aros yn y clwb.

Darperir lluniaeth ysgafn e.e. brechdanau, sudd oren, i’r plant gan weinyddesau profiadol.  Pris: £4.00 y noson. 

Mae’r clwb hwyl yn cael ei drefnu a’i redeg gan Miss Jessica Lowe (07444844219) dan oruchwyliaeth Menter Cwm Gwendraeth. Cyfrifoldeb Menter Cwm Gwendraeth yw’r Clwb Hwyl ac nid yr ysgol.

 

CYMDEITHAS FFRINDIAU’R YSGOL

Mae gan yr ysgol gymdeithas sydd wedi cyfrannu’n hael tuag at gronfa’r ysgol dros y blynyddoedd diwethaf. Gwerthfawrogir yn fawr ymdrechion a chefnogaeth y rhieni. 

Etholir swyddogion y gymdeithas yn flynyddol mewn cyfarfod cyffredinol a gynhelir yn ystod tymor yr Hydref. Cyflwynir mantolen ariannol y gymdeithas yn y cyfarfod blynyddol.

Mae’r gymdeithas yn croesawu pob rhiant i ymuno ac i helpu yn y cyfarfodydd a’r gweithgareddau.